Amaç ve GörevlerBİRLİĞİN AMACI


Su ürünleri yetiştiricilerinin bir raya gelerek ; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da 
öngörülen su ürünleri üretimini talebe göre planlamak , ürün kalitesini iyileştirmek , pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler almaktır.


BİRLİĞİN GÖREVLERİ

1) Üyelerin ürettikleri ürünlerle ilgi piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

2) Üyelerin ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek.
3) Üyelerine üretim teknikleri,hasat, depolama ve paketleme konularında teknik destek sağlamak.
4) Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.
5) İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak.
6) Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak
7) Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ürün standartlarını uygulamak.
8) Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtları tutmak ve belge düzenlemek.
9) Paket ve işlenmesi ile ilgili standartların uygulanmasını sağlamak.
10) Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olmak.
11) Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak
12) Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek.
13) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.
14) Görevlerini yerine getirmek amacıyla gerektiğinde komisyon, kurul v.b. alt çalışma grupları ve heyetler oluşturmak, buna ilişkin düzenlemeler yapmak.
15) Görevlerin daha iyi şekilde yerine getirilebilmesi için, çalışma alanı ile uyumlu olan merkez birliğine katılmak.
16) Üyeler arsındaki her türlü işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
17) Çalışma konusu kapsamında ulusal ve uluslararası projelerde görev almak, ulusal ve uluslararası mali finansman ve fonlardan yararlanmak ve yararlandırmak, sektörle ilgili her türlü krediden yararlanmak ve yararlandırmak.
18) Üyelerine ait tesislerin güvenliğini sağlamak hususunda projeler geliştirmek, önerilerde bulunmak ve üyelerine destek sağlamak.
19) Kuruluş amacı ile ilgili ve genel olarak sektördeki, teknik, hukuki ve ekonomik gelişmeleri takip etmek, bu konuda veri tabanı oluşturarak, istatistiksel bilgileri kayıt altına almak, bu verileri üyelerle paylaşarak üyelerinin gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak.
20) Su Ürünleri tesislerin kurulacağı yerlerle ilgili çalışmalar yapmak, tahsis ve kiralama konularında üyelerine yardımcı olmak.
21) Su Ürünleri sektörünün sorunlarını belirlemek, bu sorunların çözümü konusunda araştırmalar yaparak, öneriler sunmak, projeler yapmak ve ilgili Kamu Kuruluşları nezdinde sorunların giderilmesi için girişimlerde bulunmak ve bu amaçla diğer özel sektör Kuruluşlarıyla işbirliği yapmak